Commitment in (liefdes)relaties

Zoeken naar commitment is vaak stap één in relatietherapie

BE-Management-commitment-DruckerDe term “commitment” is eigenlijk best lastig te definiëren. Het heeft veel van doen met motivatie. In de definities kom je woorden als “de verbintenis” tegen of “de onherroepelijkheid dat iets in de toekomst gedaan zal gaan worden”. Ook “de bereidheid om met iets of iemand mee te werken” en “mogelijke lastige momenten samen aan te pakken” worden genoemd.
Als we dat op een hoop vegen en de gezamenlijke factoren uit sorteren dan komt er al wat meer zicht op wat commitment nou eigenlijk betekent voor relaties. Commitment heeft te maken met een doel dat voor ogen is waar je (samen) naartoe probeert te werken. Commitment met dat doel maakt het doel belangrijker dan mijn eigen positie en in die zin stuurt het de samenwerking enorm. Commitment heeft aan de ene kant een pro-actieve houding in zich en aan de andere kant heeft commitment een element van overgave in zich.


Het hart of het hoofd?

Ik zeg wel eens:

Commitment is eerder iets van het hart dan van het hoofd.

Dat kan je ook vaak zien aan het feit dat mensen in het begin allerlei lijstjes met voorwaarden in het hoofd hebben in onderhandelingen over commitment, dingen die ze voor zichzelf moeten bereiken… En zo lang die manier van “onderhandelen” blijft bestaan dan zie je hoe mensen proberen om het emotionele brein met argumenten te overtuigen dat we iets zouden moeten gaan voelen “dat het hart blijkbaar niet voelt”. Als je werkelijk gaat kijken naar de gezamenlijkheid van het commitment dan zie je ineens dat mensen elkaar meer zien als partner om iets te bereiken, als manier om het doel samen te bereiken. Ook om onszelf grenzen te stellen en daardoor gaan stoppen om “al onze eigen lijstjes zo snel mogelijk ingewilligd te krijgen” maar samen te gaan werken (waardoor we onze doelen netto eigenlijk eerder bereiken omdat we stoppen om elkaar zo tegen te werken.  Natuurlijk is commitment óók een beslissing, maar het is vooral een emotionele beslissing.


“Ja maar” als relatiediagnose

Vaak zijn er best wel dingen waar een koppel het over eens is maar dan zie je dat er ineens voorwaarden gesteld worden aan de anderen voordat commitment kan worden toegezegd. Zo ie je vaak dat er aan één of aan beide kanten van de relatie veel “maar”-s en “ja maar”-s worden ingebracht. Dat laat helder zien dat het onderliggende commitment waarschijnlijk niet zo stevig is. Vaak heeft dat te maken met een gebrek aan vertrouwen dat niet wordt benoemd. Er is een gevoel van angst dat herkenbaar aan allerhande rationele ‘zekerheden’ die worden gezocht om het gevoel van commitment te kunnen verantwoorden, bij voorbeeld door van elkaar allerhande “maar dan moet jij…”-beloftes af te dwingen.
Dan is een duidelijk signaal dat er eerst nagedacht moet worden aan veiligheid in de relatie, vaak juist door de stappen in het proces van relatie herstel kleiner te maken en door duidelijker afspraken te maken en ook commitment te vragen voor “een veilige relatie. Soms is minder communicatie beter voor de relatie. Als er maar niet gezwegen wordt over onderwerpen die belangrijk zijn voor het koppel. Soms kunnen onderwerpen onbelangrijk worden door commitment, soms kunnen zinnen korter worden als niet op alle slakken zout hoeft te worden gelegd.


Éérst commitment, dan communicatie

In de integratieve therapie is vaak eerder aandacht is voor de emotionele onderlaag van de relatie dan dat we gelijk gaan proberen om een gedragsverandering -lees verbetering van de communicatie- beginnen. Want, laten we wel zijn, als er geen commitment is, dan is meestal alleen maar het vergroten van de hoeveelheid communicatie weinig productief. Méér praten zonder dat je beiden commitment hebt uitgesproken voor de relatie geeft vaak wel dat er inderdaad meer gesproken wordt maar dat het dan vooral gaat over de -tot op dan- onuitgesproken irritaties. Dan worden de onderliggende problemen alleen maar ‘mooier’ verwoord, en rolt de “beste prater” van het koppel als “winnaar” uit deze wedstrijd… Een zinloze wedstrijd natuurlijk.

Ik maak die zinloosheid wel eens duidelijk door een koppel direct te vragen:

“en… hoe weten jullie of je degene bent die jullie relatie gewonnen heeft?”

Een relatie waarin commitment bestaat wordt juist vaak gekenmerkt door dat sommige dingen helemaal niet uitgesproken hoeven te worden, dat niet alles nu gezegd” hoeft te worden.


Onvoorwaardelijke liefde

Commitment herken je juist een beetje aan het onvoorwaardelijke, iets dat ook wordt weerspiegeld in die oude huwelijkse eed: “in voor- en tegenspoed”. Ook al klinkt dat oubollig in de oren van sommige mensen. Dat is wel een samenwerking waarin we samen werken en committed zijn voor elkaars geluk. Daar hoeven geen beloftes te worden uit-‘onderhandeld’. Daar hoeven ook geen voorwaarden aan te worden gesteld die in steen moeten worden gehouwen. Sterker nog, er wordt waarschijnlijk ruimte gelaten aan de ander om veranderen en te groeien.

Wanneer je de liefde wilt versterken in een relatie dan doe je er verstandig aan om eerst het commitment naar elkaar te versterken. Want van daaruit kan je goed doorbouwen aan de toon van de communicatie en de inhoud ervan om de relatie te versterken.


Wat kan je doen?

Gezamenlijke doelen

Om dat commitment te versterken ga ik vaak op onderzoek naar de dingen waar alle partijen in de relatie commitment voor voelen. Gezamenlijke waarden of gezamenlijk plezier of gezamenlijke doelen kan commitment laten ontstaan waar dat voorheen niet gevoeld werd. Het kan goed zijn om erover na te denken waar je met elkaar voor wilt staan, als koppel, wat je samen zou willen bereiken in de toekomst, na de lastige periode. Dingen die je voor jezelf zou willen bereiken, dingen die je jouw partner zou gunnen dat die bereikt konden worden met een beetje hulp van jou.

Kortere termijn commitment

Een andere aanpassing die het soms makkelijker maakt om commitment te voelen, dat is het inkorten van de commitment-tijd. Je werkelijk committed te voelen voor de rest van je leven, dat is lastig voor iedereen. “tot de dood ons scheidt”… dat duurt hopelijk nog een hele tijd! En vooral: daar kan onderweg nog een hoop in gebeuren.
Maar een overall commitment van 4 maanden of van een jaar, dat kunnen mensen vaak wel voelen. Al is het commitment voor een week, als beiden maar gecommitteerd zijn aan een gezamenlijk doel dan verandert de communicatie vaak ineens enorm, inhoudelijk.
Dan draait het ineens niet meer om de mooie woorden, het draait niet om zekerheid of mooie beloften. Het draait om hoop en om nieuwsgierigheid in het zoeken naar commitment om samen aan de slag te gaan.

Wanneer dit aan het denken zet en je wilt daar eens contact over opnemen…

Heb je aanvullingen of opmerkingen: plaats hieronder een reactie…

contact opnemen >

Neem even contact met me op voor een afspraak door hier* contact op te opnemen…